Budżet obywatelski w MIEŚCIE JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA 2020 ROK

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIEŚCIE JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA 2020 ROK

Szczegółowe zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych określone zostały Uchwałą NR IX/75/19 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2020. Z uchwałą można zapoznać się TUTAJ 

Planowana kwota do sfinansowania zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego przez mieszkańców miasta Janowiec Wielkopolski w 2020 r. wyniesie 70.000,00 zł.

W 2019 r. w okresie od 5 maja do 15 września 2019 r. mieszkańcy Janowca Wielkopolskiego będą mogli zgłaszać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na 2020 r. (do realizacji na terenie miasta), które w ich przekonaniu najbardziej odpowiadają aktualnym potrzebom naszej lokalnej społeczności.

Zgłoszone propozycje poddane zostaną analizie merytorycznej czyli oceniona zostanie możliwość ich realizacji w ciągu jednego roku budżetowego oraz w zgodzie z prawem (ustawą o samorządzie gminnym i strategią gminy). Prawo zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego przysługuje grupie 3 (trzech) mieszkańców Janowca Wielkopolskiego, którzy na dzień złożenia propozycji ukończyli 16 (szesnaście) lat.

Analizę merytoryczną dokonuje komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego w skład której wchodzi : 2 (dwóch) pracowników Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim oraz 2 (dwóch) radnych okręgu miejskiego.

Zadania, które pozytywnie przejdą analizę merytoryczną zostaną poddane pod głosowanie, które będzie trwało w okresie od 1 do 29 października 2019 r.

Do wyboru zadania uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Janowca Wielkopolskiego.

Głosowanie na poszczególne propozycje zadań możliwe będzie w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim. Każdy mieszkaniec Miasta Janowiec Wielkopolski będzie mógł oddać jeden głos na wybrany przez siebie projekt z listy.

Zadania, które uzyskają największa liczbę głosów i zmieszczą się w limicie środków przeznaczonych na realizacje zadań, będą zrealizowane w 2020 r.