KONSULTACJE SPOŁECZNE W Gminie Janowiec Wielkopolski

UCHWAŁA NR XIX/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Janowiec Wielkopolski.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Janowiec Wielkopolski.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy. Wyniki konsultacji są brane pod uwagę, przy rozstrzygnięciach podejmowanych w sprawie stanowiącej przedmiot konsultacji, nie są jednak wiążące.

§ 2. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców w nich uczestniczących, jeśli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 3. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii i uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 4. 1. Konsultacje powinny być organizowane w sposób umożliwiający ich uczestnikom zapoznanie się z przedsięwzięciem będącym przedmiotem konsultacji i konsekwencjami jego realizacji oraz wzięcie udziału w procesie konsultacji.

2. Konsultacje powinny być przeprowadzane, w miarę możliwości, na etapie tworzenia założeń do konsultowanego projektu lub prac nad wstępną jego wersją, a w przypadku inwestycji - na etapie przygotowań do jej rozpoczęcia.

§ 5. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

1) ogólnogminny - dotyczący przedsięwzięć istotnych dla wszystkich mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski;

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terytorium gminy.

§ 6. Konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy:

1) Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim;

2) Burmistrza Janowca Wielkopolskiego;

3) organów jednostek pomocniczych;

4) grupy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski, w liczbie co najmniej 50 osób.

§ 7. Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały, w której podaje przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia.

§ 8. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, zgłoszony przez podmioty wymienione w § 6 pkt 3 i 4 powinien zawierać:

1) przedmiot i cel konsultacji ;

2) propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji;

3) propozycję form konsultacji;

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji;

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, zgłoszony przez organy jednostek pomocniczych, o których mowa w § 6 pkt 3, oprócz wymagań wskazanych w ust. 1 powinien zawierać:

1) uchwałę z zebrania organów jednostki pomocniczej w sprawie potrzeby przeprowadzenia konsultacji;

2) listę osób z zebrania organów jednostki pomocniczej popierających wniosek zawierającą: imię, nazwisko, własnoręczny podpis, a także - w nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy - określenie przedmiotu konsultacji.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, zgłoszony przez grupę mieszkańców, o której mowa w § 6 pkt 4, oprócz wymagań wskazanych w ust. 1 powinien zawierać:

1) wskazanie osób do kontaktu w imieniu grupy mieszkańców;

2) listę osób popierających wniosek zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i własnoręczny podpis, a także - w nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy - określenie przedmiotu konsultacji.

4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych określonych w ust. 1, Burmistrz Janowca Wielkopolskiego w terminie 7 dni od dnia jego złożenia, wzywa osoby upoważnione we wniosku do kontaktów, do uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

5. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych wniosku.

6. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

7. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz Janowca Wielkopolskiego informuje wnioskodawcę na piśmie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 9. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w co najmniej w jednej z podanych form:

1) w spotkaniach, którym przewodniczy Burmistrz Janowca Wielkopolskiego lub upoważniona przez niego osoba, z uczestnikami konsultacji społecznych, prowadzonych w sposób umożliwiający wyrażanie opinii oraz składanie wniosków, propozycji i opinii do protokołu;

2) w formie ankiet, w tym ankiet internetowych;

3) poprzez formularze, w tym internetowe, umożliwiające wyrażenie opinii;

4) przez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną.

2. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji, określonych w ust. 1.

§ 10. 1. Ze spotkania z mieszkańcami sporządza się protokół, który powinien odzwierciedlać jego chronologiczny przebieg, a w szczególności zawierać:

1) przedmiot konsultacji;

2) zgłaszane wnioski;

3) wyniki konsultacji.

2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, załącza się listę obecności osób biorących udział w zebraniu mieszkańców, zawierającą:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) podpis.

§ 11. 1. Po zakończeniu konsultacji Burmistrz Janowca Wielkopolskiego sporządza wyniki konsultacji, które podaje do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia konsultacji poprzez zamieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Janowiec Wielkopolski, na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

2. Wyniki konsultacji zawierają, w szczególności analizę uzyskanych informacji, a w przypadku opinii i propozycji, ich zestawienie, wraz ze stanowiskiem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego do wszystkich kategorii uzyskanych opinii i propozycji.

3. Informacje o wynikach konsultacji Burmistrz Janowca Wielkopolskiego przedstawia Radzie Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim a w przypadku, o którym mowa § 6 pkt 3 i 4 informacje o wynikach konsultacji doręcza się przedstawicielowi wnioskodawcy, w terminie 14 dni od ich ustalenia.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2016 r, r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj, Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1913).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Ryszard Majchrzak